Ten eye-catching stars in 2006

Gong Li

Zhang Ziyi

Li Yuchun

Takeshi Kaneshivo

Hsu Chi

Jay Chow

Nicholas Tse. Cecilia Cheung

Zhang Jingchu

Sun Li